مقررات و اصطلاحات باربری بین المللی

This post has already been read 2761 times!

 

 

 

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت راه و ترابری امور اقتصادی و دارایی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک مورخ ۱۳۷۷/۳/۵ وزارتخانه های راه و ترابریامور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (۲۶) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایرانکه از این پس در این

آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردند:

 

الف . اظهارنامه عبور خارجی:عبارتست از برگه ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای

عبوری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

ب . اظهارنامه اجمالی کالای عبوری:عبارتست از برگه ای (فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می گردد.

پ . اظهار کالای عبوری:عبارتست از ذکر اوصاف و مشخصات کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارایه می گردد.

ت . اظهار اجمالی کالای عبوری:عبارتست از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارایه می گردد.

ث . ترخیصیه کالای عبوری:عبارتست از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می گردد.

ج . پروانه عبور خارجی:عبارتست از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تایید و صادر می گردد.

چ . بارنامه:سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداء کالا) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی – کامیون – قطارهواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد.

ح . داده های الکترونیکی:عبارتست از متن یا (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه های رایانه ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی اینگونه (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می گردد.

خ . وجه الضمان:عبارتست از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبوردهنده به گمرک تودیع می شود.

تبصرهتعریف سایر اصطلاحاتی که در این ماده ذکر نشده است تابع مقررات مربوط می باشد.

—————————————-

ماده ۲حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتیکامیون – قطارهواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها (حمل مرکب) تحت ضوابط این آیین نامه مجاز می باشد.

—————————————-

ماده ۳دستگاههای ذیربط می توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین نامه که می تواند به طور الکترونیکی مبادله شود را بپذیرند و اینگونه اسناد الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه می باشد.

—————————————-

ماده ۴گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههایی که اماکن گمرکی شناخته می شوند در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداریانبار محوطهامکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.

تبصره ۱تامین امکانات به شرح فوق بر عهده سازمان متقاضی ایجاد محوطه گمرکی خواهد بود.

تبصره ۲گمرک می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای امکانات لازم جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای عبوری در ادارات گمرک ورودی و خروجی می باشند مجوز لازم جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای عبوری صادر نماید.

—————————————-

ماده ۵عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه های منعقد شده بین دولتهای طرفین تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

تبصرهعبور کالاهای عبوری سایر کشورهایی که با کشور جمهوری اسلامی ایران قرارداد عبور کالا ندارند و یا مواردی که در توافق نامه های طرفین دیده نشده باشد تابع قانون و این آیین نامه خواهد بود.

—————————————-

ماده ۶فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

تبصره ۱هر گونه کاهش یا افزایش در اقلام اعلام شده به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره ۲ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا می باشد.

—————————————-

ماده ۷عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قزنطینه دامی و نباتی دارد منوط به اخذ مجوز یاد شده است.فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد توسط سازمانهای ذیربط تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر می گردد.

—————————————-

ماده ۸برای عبور مواد شیمیاییمنفجره و مخدر زیر نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل می باشد:

الفعناصر شیمیایی رادیو اکتیو:پرومتیومپولونیوماستاترادونفرانسیومرادیوماکتینومپروتاکتی نیومنپتونیومآمریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر همچنین سایر مواد رادیو اکتیو طبق فهرستی که سازمان انرزی اتمی ایران اعلام می نماید از سازمان یاد شده.

بدینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیلهچاشنیکپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جمواد مخدر و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر مواد مخدر)

—————————————-

ماده ۹وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارن با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند.

—————————————-

ماده ۱۰عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زیر خواهد بود:

الفدر مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکیسود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق می گیرد.

بدر مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغی معادل حقوق گمرکیسود بازرگانیعوارض و سه برابر ارزش کالا

تبصره ۱در صورت عدم خروج کالا و انطباق مورد با موازین قاچاقصرف نظر از میزان وجه الضمان تودیع شدهشرکتهای حمل و نقل یا اشخاصمشمول مجازاتهای مندرج در قوانین مربوط خواهند بود.

تبصره ۲میزان وجه الضمان تودیعی توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری معادل حقوق گمرکیسود بازرگانی و عوارض کالای عبوری می باشد.

تبصره ۳در مواردی که کالای عبوری توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مرز خروجی با بارنامه حمل بین المللی حمل و با تنظیم اظهارنامه و تعهد کتبی توسط راه آهن انجام می شود نیاز به سپردن وجه الضمان نمی باشد.

تبصره ۴وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی بوده و برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی موضوع تبصره (۲) این ماده علاوه بر موارد فوق مانع ضمانتنامه های تضامنی بانکی یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان عبور کالا پذیرفته می شود.

تبصره ۵اخذ وجه الضمان به میزان فوق مانع از وصول جرایم و بقیه حقوق دولت وقف مقررات مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.

—————————————-

ماده ۱۱وسائط نقلیه خارجی اعم از کامیوناتوبوسمینی بوسلکوموتیو و وسائط نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور می نمایند و فاقد مدارک معتبر بین المللی عبور می باشند در صورتی که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری می باشند.

—————————————-

ماده ۱۲کلیه سازمانهایی که مسئول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرکبنادرپایانه هاایستگاههای راه آهنفرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کلا درهمان بخش یا دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکان پذیر باشد.

—————————————-

ماده ۱۳تکمیل یا تغییر بسته بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز می باشد.در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبوردهنده حسب مورد می رسد وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور می شود.

تبصره:در صورتی که کالا تحویل سازمان بنادر کشتیرانی یا شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شده باشد صورتمجلس موضوع این ماده باید به امضای نماینده سازمان یا شرکت (حسب مورد) نیز برسد.

—————————————-

ماده ۱۴ادارات گمرک و سازمانهای ذیربط درخئاست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده را مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول می نمایند.

—————————————-

ماده ۱۵در صورت ضرورت وضع هر گونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقتبل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را در خصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه می نماید.

—————————————-

ماده ۱۶کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه ای بر عهده آنها مقرر است از جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزی فعالیت نمایند.

—————————————-

ماده ۱۷اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت در خطوط بین المللی را پس از درخواست شرکت حمل و نقل و پایانه های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام می گردد تردد نمایند.

تبصرهنیروی انتظامی موظف است کامیونهای حامل کالای عبوری را در طول مسیر نظارت نموده و در صورت انحراف آنها را به مسیر تعیین شده هدایت نماید.

—————————————-

ماده ۱۹چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هر گونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱فک مهر و موم (پلمپ)و بازرسی کالا و تنظیم صورتمجلس در نزدیکترین گمرک انجام می پذیرد و در صورتی که امکان انتقال وسیله حامل کالا به نزدیکترین گمرک میسر نباشد نیروی انتظامی ضمن حراست از محموله عبوری تقاضای اعزام نماینده از نزدیکترین گمرک را به محل توقف وسیله حمل می نماید.پس از بررسی در صورتی که مورد مشکوکی مشاهده نشود کانتینر یا وسیله حمل و در صورت نیاز به تعویض وسیله حمل وسیله جدید بر حسب مورد دوباره توسط گمرک مهر و موم (پلمپ) و با درج مشخصات مهر و موم (پلمپ) جدید در صورتمجلس اجازه ادامه مسیر داده می شود در غیر اینصورت طبق مواد (۴۳) و (۴۴) این آیین نامه عمل خواهد شد.

تبصره ۲انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمپ)مجدد که در نهایت منجر به ادامه مسیر می گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.

—————————————-

ماده ۲۰چنانچه کالای عبوری خارجی به صورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسایط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی باشد.

—————————————-

ماده ۲۱در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک می باشد.

تبصرهچنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی برای کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده کتبا با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه به گمرک رایه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

—————————————-

ماده ۲۲هزینه های تخلیه وبارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (۳۰) قانون وصول برخی از دارآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینمصوب ۱۳۷۳ – وضع خواهد شد دریافت می گردد.

تبصرهتا تعیین تعرفه مذکور هزینه ها طبق تعرفه کالاهای وارداتی محاسبه و دریافت خواهد شد.

—————————————-

ماده ۲۳کالاهای عبوری خارجی در صورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف می باشند.

تبصرهدر صورت تجاوز از پنج روز برای تمام مدت توقف هزینه انبارداری دریافت می شود.

—————————————-

ماده ۲۴مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی کشور چهار ماه تمام می باشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوط می باشد.

تبصره ۱در صورت وجود دلایل مورد قبول گمرک و تقاضای صاحب کالا یا عبوردهنده یا پرداخت هزینه های مربوط به مدت چهار ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره ۳پس از گذشت مهلت توقف قانونی یا تمدید شده با احضار کتبی بیست روزه توسط گمرک کالای عبوری متروکه و طبق قانون عمل خواهد شد.

—————————————-

ماده ۲۵کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد می شود یا عرفا شروع به فساد یا تغییر شکل می دهد و کالایی که نگهداریش ایجاد خطر می کند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر اینصورت گمرک یا بندر هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلی کالا متروکه تلقی می گردد.

تبصره ۱در صورتی که اماکن و محوطه های گمرکی برای نگهداری کالاهایی که طبعا باید در سردخانه نگهداری شود تجهیز نشده باشند گمرک می تواند از پذیرفتن این قبیل کالاها در اماکن و محوطه های گمرکی خودداری نماید که در این صورت عبوردهنده مکلف است کالا را سریعا عبور دهد یا با مسئولیت خود و رعایت سایر مقررات تحت مراقبت گمرک به سردخانه انتقال دهد.

تبصره ۲در صورتی که شرایط نگهداری هر یک از کالاهای موضوع این ماده در اماکن و محوطه های گمرکی فراهم باشد کالاهای موصوف از شمول این ماده خارج می باشد.

—————————————-

فصل دوم.شرایط عمومی

ماده ۲۶کالای عبوری خارجی می تواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود.

الفعبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور

بحمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور

پنگهداری در مناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور

تبصرهانجام عملیات مربوط به بندهای (ب) و (پ) این ماده با رعایت مفاد تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۱) این آیین نامه میسر خواهد بود.

—————————————-

ماده ۲۷عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارایه نماید.

—————————————-

ماده ۲۸گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضاء و مهر نموده و به عبوردهنده ارایه می کند.

—————————————-

ماده ۲۹مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از:

الفکالای وارد شده از طریق جاده

۱ – سی ام آر (در صورت تسلیم تصویر ارایه اصل به گمرک عبوردهنده جهت تطبیق و تایید الزامی است.)

۲ – تصویر سیاهه خرید (فاکتور.)

۳ – تصویر فهرس عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا

بکالاهای وارد شده از طریق دریا

۱ – یک نسخه رونوشت از بارنامه

۲ –ترخیصیه کالای عبوری

۳ – تصویر سیاهه خرید (فاکتور.)

۴ – تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا

پکالاهای وارد شده از طریق راه آهن

۱ – بارنامه یا تصویری از آن که به تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد

۲ – تصویر سیاهه خرید

۳ – تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز

تکالاهای وارد شده از طریق هوا

۱ – بارنامه هوایی یا تصویر تایید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن

۲ – تصویر سیاهه خرید

۳ – تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز

تبصره ۱در مواردی که عبور خارجی کالا منوط به اخذ مجوز می باشد ارایه آن به هنگام اظهار جهت عبور خارجی ضروریست

تبصره ۲مانیفست محمولات عبوری خارجی که با لنج یا دوبه وارد می گردد به جای بارنامه پذیرفته می شود.

تبصره ۳کامیونهای حامل کالاهای عبوری تحت صحابت کارنه تیر با ارایه کارنه تیر وسی ام آر بدون نیاز به تنظیم و سپردن وجه الضمان عبور داده می شوند.

—————————————-

ماده ۳۰پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه بلامانع است.

—————————————-

ماده ۳۱انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت می گیرد.

تبصره ۱به منظور دستیابی به مشخصات کالا جهت اظهار عبوردهنده می تواند قبل از تسلیم اظهارنامه از گمرک درخواست نماید اجازه دهد محموله با نظارت گمرک بازدید و مشخصات لازم یادداشت شود.گمرک با این درخواست موافقت خواهد نمود.

تبصره ۲کالای عبوری خارجی چنانچه قبل از حمل به خارج از کشور بنا به تقاضای عبوردهنده به یکی از اماکن یا محوطه های گمرکی داخل کشور که به این امر اختصاص یافته است حمل و تخلیه شود پروانه عبور صادر شده طبق مقررات تصفیه می گردد و به هنگام ادامه مسیر مجددا تشریفات عبور از همان گمرک داخلی انجام می پذیرد.

تبصره ۳در صورتی که در ادارات گمرک مقصد داخلی وسیله حمل کالای عبوری به صورت انتقال مستقیم محموله تعویض گردد نیازی به تصفیه پروانه نبوده و اعتبار آن تا خروج کالا از کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و یک نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقیم توسط حامل کالا به گمرک مقصد تسلیم یا ارسال می گردد.

—————————————-

ماده ۳۲در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه های گمرکی تخلیه می شود ارایه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده (۲۹) این آیین نامه بر حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروریست.

—————————————-

ماده ۳۳محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارد.

تبصرهدر موارد سوءظن قوی بنا به تشخیص گمرک استعلام نظر آزمایشگاه بلامانع است.

—————————————-

ماده ۳۴کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین المللی می توانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها (ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن می باشد.

—————————————-

ماده ۳۵در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول می انجامد قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمی باشد و عبوردهنده می تواند برای اینگونه محمولات به محض ورود اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.

تبصرهمحمولات وارد شده توسط لنج و دوبه که فاقد بارنامه می باشند هر یک از اقلام مندرج در مانیفست آنها مشمول تسهیلات این ماده خواهد بود.

—————————————–

ماده ۳۶هر گاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کمتر می باشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده می شود.

——————————————

ماده ۳۷گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور با توجه به طول مسافتچگونگی راهفصول سال و نوع وسیلهمهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید می نماید.

تبصره ۱مهلت تعیین شده در پروانه عبور خارجی از زمان خروج کالا از درب خروج اماکن یا محوطه های گمرکی محاسبه می گردد.

تبصره ۲چنانچه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر به تشخیص گمرک متوقف و این توقف باعث اتمام مهلت زمان تعیین شده در پروانه گردد.هدایت کننده وسیله حمل یا عبوردهنده باید قبل از اتمام مهلت مورد نظر مراتب را به نزدیکترین گمرک محل توقف کامیون یا گمرک مقصد تعیین شده در قلمرو کشور اعلام نماید.

تبصره ۳نزدیکترین گمرک محل توقف کامیون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسی نموده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی و خروجی اعلام کند.

تبصره ۴عبوردهنده یا هدایت کننده وسیله حمل در هر حال موظف است پس از رفع مشکل بلافاصله وسیله حمل را راهی مقصد نماید.

—————————————

ماده ۳۸پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد.

—————————————

تبصرهدر مواردی که کالای عبوری خارجی مندرج در یک پروانه با بیش از یک وسیله نقلیه حمل می گردد گمرک عبوردهنده ملزم است مشخصات محموله عبوری و همچنین مشخصات وسیله حمل و شماره مهر و موم (پلمپ) الصاقی را در ظهر تصویر پروانه عبور قید و گواهی نموده و تسلیم عبوردهنده نماید تا در طول مسیر به همراه وسیله به همراه وسیله حمل باشد.در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه حمل و به گمرک مقصد یا خروجی تسلیم خواهد شد.

تصویر پروانه مذکور در طول مسیر برای نیروی انتظامی به منزله اصل و برای گمرک مقصد داخلی و گمرک خروجی جهت انجام عملیات معتبر خواهد بود.

—————————————–

ماده ۳۹به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور عبوردهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده (۳۸) این آیین نامه گواهی شده است همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور و یا خروجی تسلیم نماید.

—————————————–

ماده ۴۰گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر می نماید.

—————————————–

ماده ۴۱پس از خروج یا تخلیه کالا در گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تایید امضاء و مهمور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتیالکترونیکیماهواره ای و رایانه ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده یا نماینده وی تسلیم می نماید.در هر حال تصفیه نهایی منوط به ارایه اصل پروانه عبور خارجی می باشد.

—————————————-

ماده ۴۲گمرک صادرکننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تاییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری تعهدات عبوردهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید.

—————————————-

ماده ۴۳در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه می شود باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبوردهنده به بازرسی کالا پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتی که سوء نیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر و در غیر اینصورت طبق مقررات عمل خواهد شد.

—————————————-

ماده ۴۴هر گاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار می شود به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید.

—————————————-

ماده ۴۵چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.

تبصرهدر مواردی که عبوردهنده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می باشد.

—————————————-

ماده ۴۶رانندگان وسائط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عینا بدون هر گونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند.

 

نظرات بسته است

logo-samandehi
تازه های سایت