نخ های پنبه پلیستر پنبه ویسکوز

نخهای پنبه ای

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۱۰/۱ سحر نخ اوپن اند 
۱۲/۱ سحر نخ  اوپن اند 
۱۴/۱ سحر نخ  اوپن اند
۱۸/۱ اوپن اند 

 ۹۹۰۰

۲۰/۱   اوپن اند 

 ۹۹۰۰

۲۰/۱ کبیرریس کارد
۲۰/۱ کبیرریس شانه

۲۰/۱

اوپن اند

۱۱۰۰۰

۲۰/۱ یزدباف   اوپن اند 
۲۰/۲ همدان
۲۴/۱ کبیر ریس شانه
۲۶/۱ کبیر ریس شانه
۲۸/۱ کبیر ریس شانه
۳۰/۱ اوپن 

۱۱۰۰۰

۳۰/۱

کاشمر اوپن

۳۰/۱

هندی شانه

۱۳۴۵۰

۳۰/۱ کبیر ریس شانه 
۴۰/۱

ایرانی

شانه 

 ۱۶۵۰۰

۴۰/۱

هندی

شانه

۱۴۹۰۰

۴۰/۱

کبیر ریس

کامفور

۵۰/۱

کبیر ریس

کامفور

۶۰/۱ کبیر ریس کامفور

نخهای پلیسترپنبه

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۲۰/۱ کبیر ریس رینگ
۲۰/۱ حریر رینگ  ۲۰/۸۰
۲۰/۱ خسروی رینگ 
۲۰/۱ صوف و ساتین رینگ
۳۰/۱ کبیر ریس شانه

۴۰/۱

البرز 

شانه

 ۱۰۷۰۰

۴۵/۱

کبیر ریس

شانه

۲۰/۱ ملانژ نوبافت روشن
۲۰/۱ ملانژ نوبافت  تیره
۳۰/۱ ملانژ مشهد طوسی- ابری-open
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- ابری- طوسی
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- زغالی
۳۰/۱ ملانژ نوبافت روشن
۳۰/۱ ملانژ نوبافت تیره
۴۰/۱ ملانژ نوبافت روشن
۴۰/۱ ملانژ نوبافت تیره
نخهای اسپان (صد درصد پلیستر)

نمره

کارخانه

نوع

قیمت (تومان)

توضیحات

۳۰/۱

کبیر ریس

اسپان

۳۰/۱ سوریالاتا اسپان
۳۰/۲۴۰ چینی اسپان ۷۶۵۰
نخهای پلیستر ویسکوز 
۳۰/۱ کبیر ریس رینگ
۳۰/۱ سعادت رینگ 

۱۰۹۰۰ 

۳۰/۱ هندی  رینگ  ۱۱۰۰۰
۳۶ کبیر ریس رینگ 
۴۰/۱ کبیر ریس رینگ 
نخهای صد درصد ویسکوز 
۲۰/۱ ناهید ویسکوز ۱۰۰%
۳۰/۱ سعادت  ویسکوز۱۰۰%
۳۰/۱ هندی  ویسکوز ۱۰۰%
۳۰/۱ کبیر ریس ویسکوز ۱۰۰%
نرخ های اعلام شده در لیست های بالا، ثابت نبوده و تابع تغییر و تحول بازار می باشد.

    تلفن های پشتیبانی ایران نخ

تلفن :    ۶۶۱۹۷۳۶۰   – ۶۶۰۹۸۲۳۸ – ۰۲۱   —–   ۵۶۶۵ ۱۱۳ ۰۹۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته است

logo-samandehi
تازه های سایت