نخ های پنبه پلیستر پنبه ویسکوز

نخهای پنبه ای

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۱۰/۱ سحر نخ اوپن اند  ۶۸۰۰  
۱۲/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۷۰۰۰  
۱۴/۱ سحر نخ  اوپن اند ۷۳۰۰  
۱۶/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۷۶۰۰  
۲۰/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۸۰۰۰  
۲۰/۱ کبیرریس کارد    
۲۰/۱ کبیرریس شانه    

۲۰/۱

هدف

اوپن اند

۸۱۰۰

 

۲۰/۱ یزدباف   اوپن اند  ۸۰۰۰  
۲۰/۲ همدان   ۹۰۰۰  
۲۴/۱ کبیر ریس شانه    
۲۶/۱ کبیر ریس شانه    
۲۸/۱ کبیر ریس شانه    
۳۰/۱ خسروی اوپن  ۹۰۰۰  

۳۰/۱

کاشمر اوپن ۹۰۰۰

 

۳۰/۱

هندی شانه ۱۱۵۵۰

 

۳۰/۱ ازبک  شانه  ۱۳۵۰۰  
۴۰/۱ ازبک  شانه  ۱۴۷۰۰  

۴۰/۱

هندی

شانه

۱۳۶۰۰  

۴۰/۱

کبیر ریس

کامفور

 

 

۵۰/۱

کبیر ریس

کامفور

 

 
۶۰/۱ کبیر ریس کامفور    

نخهای پلیسترپنبه

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۲۰/۱ کبیر ریس رینگ    
۲۰/۱ حریر رینگ  ۸۰۰۰ ۲۰/۸۰
۲۰/۱ خسروی رینگ     
۲۰/۱ صوف و ساتین رینگ    
۳۰/۱ کبیر ریس شانه    

۴۰/۱

کبیر ریس

شانه

 

 

۴۵/۱

کبیر ریس

شانه

 

 
۲۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۰۹۰۰  
۲۰/۱ ملانژ نوبافت  تیره ۱۱۹۰۰  
۳۰/۱ ملانژ مشهد طوسی- ابری-open ۱۱۷۰۰  
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- ابری- طوسی ۱۱۲۰۰  
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- زغالی ۱۲۰۰۰  
۳۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۲۴۰۰  
۳۰/۱ ملانژ نوبافت تیره ۱۳۴۰۰  
۴۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۴۹۰۰  
۴۰/۱ ملانژ نوبافت تیره ۱۵۹۰۰  
نخهای اسپان (صد درصد پلیستر)

نمره

کارخانه

نوع

قیمت (تومان)

توضیحات

۳۰/۱

کبیر ریس

اسپان

 

 
۳۰/۱ سوریالاتا اسپان    
۳۰/۲۴۰ چینی اسپان ۷۰۵۰  
نخهای پلیستر ویسکوز 
۳۰/۱ کبیر ریس رینگ    
۳۰/۱ دیبا رینگ  ۸۹۰۰  
۳۰/۱ هندی  رینگ  ۸۶۵۰  
۳۶ کبیر ریس رینگ     
۴۰/۱ کبیر ریس رینگ     
نخهای صد درصد ویسکوز 
۲۰/۱ ناهید ویسکوز ۱۰۰%    
۳۰/۱ ناهید  ویسکوز۱۰۰%    

۳۰/۱

هندی  ویسکوز ۱۰۰% ۹۹۵۰

 

۳۰/۱ کبیر ریس ویسکوز ۱۰۰%    

نرخ های اعلام شده در لیست های بالا، ثابت نبوده و تابع تغییر و تحول بازار می باشد.

    تلفن های پشتیبانی ایران نخ

۶۶۰۰۳۸۰۸ – ۶۶۰۰۲۲۲۰ (۰۲۱)

۵۶۶۵  113  0912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته است

logo-samandehi
فروش ماشین آلات نساجی
09132031683
09130001055
تازه های سایت