نخ های پنبه پلیستر پنبه ویسکوز

نخهای پنبه ای

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۱۰/۱ سحر نخ اوپن اند  ۶۸۰۰
۱۲/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۷۰۰۰
۱۴/۱ سحر نخ  اوپن اند ۷۳۰۰
۱۶/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۷۶۰۰
۲۰/۱ سحر نخ  اوپن اند  ۸۰۰۰
۲۰/۱ کبیرریس کارد
۲۰/۱ کبیرریس شانه

۲۰/۱

هدف

اوپن اند

۸۱۰۰

۲۰/۱ یزدباف   اوپن اند  ۸۰۰۰
۲۰/۲ همدان ۹۰۰۰
۲۴/۱ کبیر ریس شانه
۲۶/۱ کبیر ریس شانه
۲۸/۱ کبیر ریس شانه
۳۰/۱ خسروی اوپن  ۹۰۰۰

۳۰/۱

کاشمر اوپن ۹۲۰۰

۳۰/۱

هندی شانه

۱۱۵۰۰

۳۰/۱ ازبک  شانه 
۴۰/۱ ازبک  شانه 

۴۰/۱

هندی

شانه

 ۱۳۵۰۰

۴۰/۱

کبیر ریس

کامفور

۵۰/۱

کبیر ریس

کامفور

۶۰/۱ کبیر ریس کامفور

نخهای پلیسترپنبه

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۲۰/۱ کبیر ریس رینگ
۲۰/۱ حریر رینگ  ۸۰۰۰ ۲۰/۸۰
۲۰/۱ خسروی رینگ 
۲۰/۱ صوف و ساتین رینگ
۳۰/۱ کبیر ریس شانه

۴۰/۱

کبیر ریس

شانه

۴۵/۱

کبیر ریس

شانه

۲۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۰۹۰۰
۲۰/۱ ملانژ نوبافت  تیره ۱۱۹۰۰
۳۰/۱ ملانژ مشهد طوسی- ابری-open ۱۱۷۰۰
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- ابری- طوسی ۱۱۲۰۰
۳۰/۱ ملانژ مشهد اسپان- زغالی ۱۲۰۰۰
۳۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۲۴۰۰
۳۰/۱ ملانژ نوبافت تیره ۱۳۴۰۰
۴۰/۱ ملانژ نوبافت روشن ۱۴۹۰۰
۴۰/۱ ملانژ نوبافت تیره ۱۵۹۰۰
نخهای اسپان (صد درصد پلیستر)

نمره

کارخانه

نوع

قیمت (تومان)

توضیحات

۳۰/۱

کبیر ریس

اسپان

۳۰/۱ سوریالاتا اسپان
۳۰/۲۴۰ چینی اسپان ۶۸۵۰
نخهای پلیستر ویسکوز 
۳۰/۱ کبیر ریس رینگ
۳۰/۱ دیبا رینگ  ۸۹۰۰
۳۰/۱ هندی  رینگ  ۸۹۰۰
۳۶ کبیر ریس رینگ 
۴۰/۱ کبیر ریس رینگ 
نخهای صد درصد ویسکوز 
۲۰/۱ ناهید ویسکوز ۱۰۰%
۳۰/۱ ناهید  ویسکوز۱۰۰%
۳۰/۱ هندی  ویسکوز ۱۰۰% ۱۰۷۰۰
۳۰/۱ کبیر ریس ویسکوز ۱۰۰%
نرخ های اعلام شده در لیست های بالا، ثابت نبوده و تابع تغییر و تحول بازار می باشد.

    تلفن های پشتیبانی ایران نخ

۶۶۰۰۳۸۰۸ – ۶۶۰۰۲۲۲۰ (۰۲۱)

۵۶۶۵  ۱۱۳  ۰۹۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته است

logo-samandehi
تازه های سایت