این هیات‌ها از سه عضو تشکیل می‌شوند و عدم حضور هر یک از آنها مانع رسیدگی بوده و جلسه هیات از رسمیت خارج می‌شود. اعضای هیات‌های حل اختلاف به ترتیب عبارتند از:

۱) نماینده سازمان امور مالیاتی

۲) یک نفر قاضی بازنشسته یا شاغل

۳) یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی یا مجامع حرفه‌ای و اصناف که ‌باید بر اساس نوع فعالیت مودی انتخاب شود.

مقرر شد با تشکیل هیات‌های حل اختلاف، مزایایی برای مودیان فراهم شود تا با نظارت و بررسی سه عضو که دو نفر از آنها خارج از سازمان امور مالیاتی هستند و فارغ از هر گونه نگاه جانبدارانه به بررسی اختلافات بپردازند، ولی در این زمینه اشکالاتی وجود دارد که هدف اصلی که همان رعایت عدالت و انصاف در امر مالیات‌ستانی است، رعایت نمی‌شود.