واردات و گشایش اعتبار

This post has already been read 3086 times!

 

اعتبارات اسنادی

LETTER OF CREDIT

(L/C)

مقدمه

آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است لزوم همکاری های اقتصادی و تجاری میان دولتها و ضرورت همکاری تجار در صحنه تجارت بین الملل موجب گردید تا با همکاری بانکها اعتبارات اسنادی به صورت عرف رایج جاری گردد. تا اینکه در سال ۱۹۳۳ میلادی اتاق بازرگانی بین الملل برای نخستین بار این عرف تجاری را به عنوان یک تاسیس حقوقی به صورت مدون تنظیم و به تصویب رساند، این مقررات تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P.D.C) منتشر و در اختیار تجار قرار گرفت. این مقررات متناسب با تغییر عرفهای تجاری و متناسب با تغییرات سریع اقتصاد جهانی اصلاحاتی به خود دیده است و معمولا هر ده سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۹۹۳ میلادی تحت عنوان نشریه ۵۰۰ منتشر گردیده است. کشور ما در مهر ماه ۱۳۶۳ به این مقررات ملحق و از همان سال در متون اعتبارات اسنادی گشایش یافته از ایران به مقررات فوق اشاره و اعتبارات ایران تابع این مقررات گردیده است.

 

شرایط اعمال مقررات اتاق بازرگانی نشریه ۵۰۰

به منظور آنکه یک اعتبار اسنادی تابع مقررات فوق باشد، باید شرایط زیر را رعایت کرد:

۱- در اعتبار گشایش یافته باید به صراحت قید شود که این اعتبار مشمول مقررات I.C.C نشریه ۵۰۰ می باشد.

۲- طرفین ذینفع( خریدار- فروشنده- بانک) در اعتبار اسنادی، ترتیب دیگری را در اعتبار تصریح ننموده باشند.

۳- با درج قید (اعتبار تابع مقررات اتاق بازرگانی بین الملل نشریه ۵۰۰ ) کلیه طرفهای ذیربط در اعتبار مانند بانکهای گشایش کننده اعتبار بانکهای کارگزار، خریدار و فروشنده موظف به رعایت مقررات فوق خواهند بود مگر آنکه در متن اعتبار و در موارد تجویز مقررات توافق خاص را تصریح نموده باشند.

تعریف اعتبارات اسنادی (اعتباراسنادی)

اعتبارات اسنادی از دو دیدگاه قابل تعریف می باشد:

۱- از دیدگاه نویسندگان و صاحبنظران

۲- از دیدگاه مقررات I.C.C نشریه ۵۰۰

کارشناسان تعاریف متعددی ارائه نموده اند که از جمله تعاریف قابل قبول، عبارت اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: اعتبار اسنادی تعهد مشروطی است که بانک باز کنند اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در قبال ارائه اسناد معین و رعایت شرایط و مقررات اعتباردر یک دوره زمانی مشخص به یکی از صور زیر به عهده می گیرد:

۱- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع) یا بحواله کرد او بعمل آورده یا…

۲- بانک دیگری را مجاز می داردپرداخت مورد نظر را انجام یا …

از دیدگاه I.C.C نشریه ۵۰۰ اعتبارات اسنادی اینگونه تعریف شده است: از نظر این مقررات اعتبار(ات) اسنادی و اعتبار(ات) ضمانتی (که از این پس بعنوان اعتبارات اشاره می گردد) به معنای هر گونه ترتیباتی است تحت هر نوع که به موجب آن یک بانک (بانک گشایش کننده اعتبار) بنا به درخواست و یا دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف می شود ُتا در مقابل اسناد مقرر شده در اعتبار، مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار مراعات شده باشد: ۱- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) انجام دهد یا…

۲- به بانک دیگری اجازه دهد این پرداخت را انجام یا…

۳- به بانک دیگری اجازه معامله دهد.

تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده اعتبارات اسنادی

متقاضی: متقاضی شخصی است حقیقی یا حقوقی که به مبنای قرارداد با فروشنده یا بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی فروشنده پس از اخذ مجوزهای لازم جهت واردات بر اساس قوانین کشور وارد کننده، سرانجام با تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی از وی درخواست می نماید که از طریق روش اعتبار اسنادی بهای کالا را به فروشنده داده و یا ترتیب پرداخت را معمول دارد.

بانک گشایش کننده اعتبار: بانک گشایش کننده اعتبار شخصی است که بر اساس دستور یا مطابق درخواست متقاضی اعتبار و با توجه به مقررات و دستورالعملهای بانکی کشور اقدام به گشایش اعتبار می نماید و تعهد می نماید در صورتیکه ذینفع کالا را بر حسب تقسیم وظایف تحویل، و شرایط و مقررات اعتبار را رعایت و اسناد را مطابق آنچه در اعتبار ذکر گردیده است در موعد مقرر به بانک تسلیم نماید، ترتیب پرداخت وجه کالا را به فروشنده بدهد.

بانک کارگزار: بانک ابلاغ کننده بانکی است که که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد و بانک گشایش کننده وی را به کارگزاری انتخاب می نماید مسئولیت بانک فوق ابلاغ اصل اعتبار و اصلاحات مربوط به فروشنده و بررسی اسناد ارئه شده در صورتیکه از طرف بانک اصلی اجازه پرداخت داشته باشد نسبت به پرداخت نیز اقدام و یا فقط اسناد را معامله می نماید.

ذینفع اعتبار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در واقع فروشنده کالا و طرف اصلی خریدار در عرصه قرارداد می باشد. وی موظف است ظرف مهلت مقرر در اعتبار و با توجه به شرایط بکار رفته در متن تمام تلکس کالا را تسلیم نماید. در عرصه اعتبارات اسنادی بانک طرف اصلی فروشنده جهت پرداخت می باشد.

بانک تنظیم کننده: در اعتبارات اسنادی تایید شده ممکن است بانک دیگری بعنوان تضمین کننده وجه کالا در صحنه حاضر گردد که به بانک تایید کننده اعتبار معروف است و ممکن است تضمین و تایید اعتبار توسط بانک گشایش کننده و یا بانک کارگزار انجام پذیرد و نیازی به صحنه آمدن بانک ثالث نباشد.

شرایط و مقررات اعتبار: مبنای اصلی شرایط و مقررات اعتبار درخواست متقاضی اعتبار است که بر مبنای توافقات میان وی و فروشنده صورت می پذیرد. مهمترین این شرایط عبارتند از: مشخصات کالا، مبلغ و سررسید اعتبار جهت حمل و معامله اسناد.

اسناد مقرر: مهمترین اسناد اعتباری که بطور معمول و بعنوان اصلی ترین اسناد در اعتبار مطرح می گرددعبارتنداز:

۱-بارنامه ۲-سیاهه تجاری ۳-گواهی مبدا ساخت ۴-سیاهه حمل۵-گواهی بازرسی بین الملل

پرداخت: چنانچه شرایط و مقررات اعتبار توسط ذینفع مراعات گردد و اسناد معینه در موعد مقرر تسلیم بانک گردد بانک موظف به پرداخت مبلغ اعتبار به فروشنده (در اعتبارات نقد) و یا موظف به تادیه پرداخت در سررسید مربوطه (در اعتبارات مدت دار) خواهد بود.

قرارداد: قرارداد عبارت است از توافق دو اراده بر موضوع واحد به نحو التزام. در هر قرارداد می باید یک پیشنهاد و یک قبول منطبق با آن وجود داشته باشد.

انواع اعتبارات اسنادی

۱- اعتبارات اسنادی دیداری (نقد): اعتباراتی است که پرداخت وجه کالا به فروشنده توسط بانک بلافاصله پس از تسلیم اسناد مورد قبول صورت می پذیرد. به عبارت دیگر بنای اعتبار بر پرداخت وجه کالا به محض ارائه اسناد بدون عیب به بانک خواهد بود.

۲- اعتبارات اسنادی مدت دار: اعتباراتی است که پرداخت وجه کالا توسط بانک به فروشنده به مدت معینی پس از ارائه اسناد مورد قبول با (بهره لازم) در سررسید مربوطه عملی می گردد این مدت معمولا یکساله می باشد.

۳- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: اعتباراتی است که خریدار و یا بانک گشایش کننده می توانند آن را لغو یا اصلاح نمایند و نیازی به موافقت فروشنده ندارد.

۴- اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت: اعتباراتی است که اصلاح، تغییر و یا لغو آن بدون موافقت فروشنده امکان پذیر نمی باشد.

۵- اعتبارات اسنادی تایید شده: اعتباراتی است که تعهد معمولی بانک اصلی برای فروشنده کافی نبوده بلکه نیاز به تعهد اضافی (تضمین) همان بانک یا بانک مرکزی کشور خریدار و یا بانک ثالث دارد.

۶- اعتبارات اسنادی تایید نشده: اعتباراتی است که تعهد معمولی بانک اصلی (گشاینده اعتبار) برای فروشنده کافی بوده و نیاز به تعهد اضافی (تضمین) بانک دیگر را ندارد.

۷- اعتبارات اسنادی قابل انتقال: اعتباراتی است که (به شرط تجویز) ذینفع می تواند کل اعتبار یا مقداری از اعتبار را به ذینغع های دیگر منتقل و واگذار نماید.

۱-۷- اعتبارات اسنادی قابل انتقال قابل تقسیم: این اعتبار در مواردی استفاده می گردد که ذینفع مجاز به انتقال امتیاز استفاده از اعتبار به شخص یا اشخاص متعدد در محل اقامت خود و یا حتی خارج از محل یا کشور خود می گردد.

۲-۷- اعتبارات اسنادی قابل انتقال غیر قابل تقسیم: این اعتبار به این ترتیب خواهد بود که انتقال منحصرا محدود به یک شخص ثالث می گردد.

۸- اعتبارات اسنادی غیر قابل انتقال: اعتباراتی است که به موجب آن ذینفع اعتبار نمی تواند از بانک درخواست نماید یا بانک نمی تواند آن را به صورت کلی یا جزئی در اختیار سایر ذینفع ها قرار دهد. لازم به ذکر است اعتبارات اسنادی معمولا به صورت غیر قابل انتقال گشایش می یابند.

۹- اعتبارات اسنادی اتکایی (پشت به پشت): اعتباراتی است که توسط ذینفع با اتکا بر اعتباری که توسط خریدار به نفع وی گشایش یافته است جهت صادر کننده دیگری (ذینفع دوم) که می تواند کالا را تهیه و ارسال نماید گشایش می نماید. لازم به ذکر است گشایش اعتبار اتکایی در ایران با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.

۱۰- اعتبارات اسنادی گردان: اعتباراتی است که بانک گشایش کننده پس از پرداخت وجه اسناد به فروشنده موضوع اعتبار را بر اساس دفعات زمانی تکرار می کند. تعداد دفعات استفاده از اعتبار و دریافت وجه باید در متن اعتبار قید شود. چنین اعتباری وقتی گشوده می شود که خریدار مایل به حمل به دفعات باشد که اسناد حمل متعددی نیز ارائه می گردد و می تواند به صورت تجمعی یا غیر تجمعی باشد.

۱۱- اعتبارات اسنادی ماده قرمز (یک، دو یا چند مرحله ای): اعتباراتی است که با قید عبارت خاصی، بانک ابلاغ کننده اعتبار را مجاز به اعطای پیش پرداخت و یا بطور کل تمام مبلغ اعتبار، بر حسب درخواست متقاضی و قبل از ارائه اسناد می نماید. وجه تسمیه این اعتبارات قید عبارت آن با جوهر قرمز برای جلب توجه به خصوصیات و ویژگی های این نوع اعتبار است.

۱۲- اعتبارات اسنادی داخلی: اعتباراتی هستند که خریدار و فروشنده در کشور مقر بانک قرار دارند. بدین معنی که محل اقامت خریدار و فروشنده و بانک در کشور واحدی است. در کشور ما معاملات داخلی از طریق وجه نقد یا چک و یا برات انجام می پذیرد و اعتبارات اسنادی داخلی سابقه ندارد.

۱۳- اعتبارات اسنادی خارجی: اعتباری است که متقاضی و ذینفع د ر دو کشور مختلف قرار دارند و بانک گشایش کننده اعتبار معمولا در کشور خریدار است و از طریق بانک دیگری که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد اعتبار به وی ابلاغ و معامله اسناد و پرداخت وجه کالا نیز توسط همین بانک انجام می پذیرد.

۱۴- اعتبارات اسنادی وارداتی: اعتباراتی است که بنا به دستور خریدار گشایش می گردد و خریدار وظیفه پرداخت وجه کالا را به عهده داشته و نقش وی بعنوان وارد کننده است.

۱۵- اعتبارات اسنادی صادراتی: اعتباراتی است که به نفع یک شخص گشایش می گردد و نقش وی صادر کننده و دریافت کننده وجه است و وی باید با حمل کالا و تنظیم و تسلیم اسناد به بانک وظیفه خود را عملی سازد.

نحوه شکل گیری اعتبارات اسنادی و اجرای اعتبار و تسویه در ایران

۱- قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گرددو بر اساس آن سندی بنام پیش فاکتور از طرف فروشنده برای خریدار صادر می گردد. یکی از پارامترهایی که در قرارداد مطرح می گردد شیوه پرداخت و تسویه می باشد که معمولا به روش اعتبارات اسنادی توافق می گردد.

۲- خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می نماید.

۳- بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می شود، خریدار بیمه نامه مربوطه را از یکی از شرکتهای بیمه اخذ می نماید.

۴- مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایران طی می نماید.

۵- خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به همراه بیمه نامه و پیش فاکتور و ثبت سفارش به بانک مربوطه جهت اعتبار مراجعه می نماید.

۶- خریدار نسبت به تامین ریال و در صورت تجویز نسبت به تامین پیش پرداخت و وثایق لازم در بانک اقدام می نماید.

۷- بانک بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به گشایش اعتبار که معمولا به روش تمام تلکس صورت می پذیرد به نفع فروشنده خارجی اقدام می نماید.

۸- با پذیرش اعتبار توسط فروشنده یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جهت در پذیرش لازم است که شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.

۹- فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تهیه یا تولید کالا اقدام می نماید.

۱۰- فروشنده نسبت به تهیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده مانند بارنامه،سیاهه تجاری، گواهی مبدا و…اقدام می نماید.

۱۱- پس از حمل کالا اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار تسلیم بانک کارگزار می نماید.

۱۲- بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت مطابقت نسبت به پرداخت اعتبار به فرو شنده اقدام می کند. در اعتبارات مدت دار در موعد معین پرداخت صورت می پذیرد.

۱۳- بانک کارگزار اسناد را جهت بانک گشایش کننده ارسال می نماید.

۱۴- بانک گشایش کننده اسناد را پس از تسویه حساب با خریدار از طریق ظهرنویسی جهت ترخیص کالا از گمرک در اختیار خریدار قرار می دهد.

۱۵- خریدار مطابق قوانین گمرکی و به همراه اسناد به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می نماید.

۱۶- پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعهد ارزی تسویه می گردد.

مزایای روش پرداخت به طریق اعتبارات اسنادی

۱- فواید از نظر خریدار: در اعتبارات اسنادی پردا خت وجه کالا به فروشنده تنها در قبال تسلیم اسناد امکان پذیر است و این اسناد به شیوه ای طرح ریزی شده است که خریدار تا حدی مطمئن می گردد که کالا مطابق خواست و شرایط ولی تحویل متصدی حمل و نقل شده است تا زمانیکه این اسناد به صورت کامل و منطبق با شرایط اعتبار تنظیم و تسلیم بانک نگردد. بانک از پرداخت وجه اعتبار به فروشنده خودداری می نماید. از طرف دیگر فرض و بنای این تاسیس حقوقی بر ارائه تسهیلات بانکی و یا مشارکت بانکهاست و از این طریق خریدار می تواند با واریز پیش پرداخت اقدام به گشایش اعتبار نموده و پس از تسلیم اسناد توسط بانک به وی بقیه وجه کالا را بپردازد و در اعتبارات یوزانس مهلت کافی تا سررسید مربوطه جهت تسویه حساب را دارد که معمولا با فروش کالا باقیمانده وجه را به بانک می پردازد.

۲- فوایداز نظر فروشنده: از آنجایی که اعتبارات اسنادی فی نفسه و یا در صورت غیر قابل برگشت بودن، تعهد قطعی یک بانک در برابر فروشنده جهت پرداخت وجه اعتبار است و بانک مسئولیت پرداخت وجه کالا را به فروشنده در قبال ارائه اسناد دارد، فروشنده به اتکا این تعهد و طرفیت وی با بانک به روش اعتبار اسنادی اتکا خواهد داشت و مطمئن می گردد با تسلیم اسناد معین شده در اعتبار وجه به وی پرداخت می گردد، بویژه در اعتبارات اسنادی تایید شده که بانک دیگری هم این پرداخت را تضمین می نماید، بهترین روش برای فروشنده جهت تسویه خواهد بود.

۳- فواید از نظر بانکهای عامل: اعتبارات اسنادی از جهات مختلفی به سود بانکهای عامل می باشد. بانکها در ازاء خدمات خود در اعتبارات اسنادی کارمزد دریافت نموده همچنین در مواردی نیز در امر سرمایه گذاری و سود مشارکت می نماید. در اعتبارات اسنادی فرض بر ارائه تسهیلات بانکی بوده و مطابق ظاهر، بانکها مالک کالا می باشند و در صورت عدم تسویه بانکی خریدار بانکها می توانند مطالبات خود را از فروش کالا اخذ نماینداز طرف دیگر مطابق مقررات I.C.C نشریه ۵۰۰، بانکها هیچگونه مسئولیتی را در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالا و یا اسناد تقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانکها به بررسی اسناد از حیث ظاهری و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حداقل مسئولیت در اعتبارات اسنادی برای بانکهای عامل فرض شده است.

۴- فواید از نظر دولتها: نظارت دقیق بر خروج ارز از کشور وسیاست گذاری در امور تجارت خارجی و مصرف ارز با ضمانت اجرا و ابزار بانکهای عامل انجام می پذیرد. اجرای دستورالعملهای ارزی و بانکی با استفاده از تاسیس بانکی انجام می پذیرد و بدین طریق دولتهای ذینفع با روش اعتبار اسنادی و تمرکز این امر در بانکها بر نحوه اجرا و مصرف صحیح ارز نظارت کافی خواهند داشت.

سخن آخر

در این دوره که اعتبار اسنادی یک تعهد است تردیدی وجود ندارد، به ویژه در اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت. بر اساس اینکو ترمز اعتبارات اسنادی تعهد قطعی یک بانک است. نحوه تعهدی که بانکها در برابر ذینفع دارند بطور کلی با اسنادی مانند چک متفاوت و ماهیت جداگانه ای دارد. زیرا شروط بکار رفته در چک بلا اثر است. اما در اعتبارات اسنادی شروطی طرح و الزام آور است. ضمن آنکه در اعتبارات اسنادی شرایطی مطرح می گردد که ذینفع باید آن را مراعات نماید و خریدار نیز متعهد است نسبت به تسویه و تامین وجه اعتبار چه در حین گشایش و چه در ظهر نویسی اقدام نماید. همچنین ذکر کلمه ترتیبات در تعریف اعتبارات اسنادی به معنای نفی قرارداد بودن اعتبارات اسنادی تلقی نمی گردد. اعتبارات اسنادی چه از جنبه دستوری و چه درخواستی در هر صورت یک پیشنهاد از سوی خریدار به بانک است و چگونه ممکن است بدون قائل بودن به قبول بانکها جهت گشایش اعتبار، اعتبار اسنادی ظهور یابد و قبول ممکن است ناشی از رفتار باشد و به هر حال از این جهت چیزی از قراردادها کم ندارد. هر چند نفوذ قوائد و مقررات حقوق عمومی نظیر مقررات ارزی و بانکی و… در صحنه اعتبار اسنادی فراوان است، لکن این قواعد و دخالت آن در اعتبارات اسنادی و کاهش شرایط حقوق خصوصی مانع از این که اعتبارات اسنادی را یک توافق و یا یک قرارداد نماییم نمی گردد. در خاتمه یادآوری می گردد که اختیار هر یک از نظرات، ماهیت تاسیس و ضوابط آن را تغییر خواهد داد و اینگونه مباحث در اینکوترمز کمتر راه پیدا نموده است و دلیل آن شان مقررات است که باید در تمام کشورها جاری گردد و بایستی به نحو کلی قواعد آن طرح گردد و طرح مطالب جزئی تر اما مهم به عهده کشورهای عضو و تا جای مهم یکنواخت نمودن آن در تمتم کشورهاست.

منابع و مآخذ

– آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی اقتصادی جلد ۱ و ۲ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،۱۳۶۷

– مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ترجمه اتاق بازرگانی ایران نشریه۵۰۰، ۱۹۹۳

– اینکوترمز۲۰۰۰، اتاق بازرگانی بین الملل، ترجمه مسعود طارم سری، ۱۳۸۰

– اینکوترمز۱۹۹۰، ترجمه اتاق بازرگانی ایران

– اصول اعتبارات اسنادی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازگانی،۱۳۸۰

– سفارشات خارجی،اکبر بوالحسنی،۱۳۸۰

– فرهنگ جامع امور گمرکی، علی نویدی، ۱۳۸۱

 

نویسنده:رضا زاغری تفرشی www.sinateb.ir

 

 

سیر سفارشات خارجی در ایران

اول: آشنایی با منابع تجارت خارجی در ایران

جهت آشنایی با منابع تجارت خارجی لازم است:

۱-قانون صادرات و واردات۲-آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات۳- قانون امور گمرکی۴- آیین نامه قانون امور گمرکی،که در آنها تعاریف اولیه، اقسام کالاهای صادراتی و وارداتی، دستورالعمل نحوه صدور کارت بازرگانی،نحوه ترخیص و حقوق و هزینه های گمرکی و سود بازگانی، توضیح داده شده است را مطالعه نمایید.

دوم: پیش بینی قیمت تمام شده در واردات

یکی از مسایل بسیار مهم در تجارت خارجی پیش بینی قیمت تمام شده برای وارد کننده است. در پیش بینی قیمت تمام شده باید پارامترهای زیر محاسبه گیرد:۱- قیمت خرید کالا بر اساس منشاء ارز۲- قیمت حمل کالا تا بندر کشور مبداء۳- هزینه حمل کالا از بندر مبداء تا بندر مقصد۴- هزینه بین المللی تا مقصد ۵- مخارج گمرکی۶- هزینه های بانکی۱۰- هزینه های بیمه داخلی و توزیع کالا ۱۱- سود مورد نظر۱۲- احتمال تغییرات.

سوم: ابزارهای منبع یابی خرید خارجی

منبع یابی در خرید خارجی عبارت است از یافتن معتبر ترین فروشندگان و تولید کنندگان جهانی که شرایط مناسب در انجام تعهدات را داشته باشند.مهمترین شرایط عبارتند از: قیمت، کیفیت، زمان، تحویل، پذیرش شرایط و مقررات بانکی و نحوه پرداخت.

چهارم: اخذ پیش فاکتور

پس از مذاکرات مقدمات میان خریدار و فروشنده و توافق بر اصول کلی، قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد و بر اساس قرارداد سندی بنام پیش فاکتور توسط فروشنده برای خریدار صادر می گردد و یا مطابق عرف بدون آنکه قراردادی میان آنان منعقد گردد. بنا به درخواست خریدار، پیش فاکتور مربوط توسط فروشنده برای خریدار صادر می گردد.

پنجم: ثبت سفارش و مجوز

فرم ثبت سفارش فرمی است که به صورت خام توسط وزارت بازرگانی منتشر و خریدار با درج اطلاعات مربوط به خرید خارجی و با امضاء آن جهت ثبت در آمارهای دولتی، به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. فرم ثبت سفارش دارای قسمتهای مختلف، شامل موارد زیر است:۱- اطلاعات مربوط به متقاضی که در واقع نام خریدار و نشانی قانونی وی و شماره کارت بازرگانی و نوع مالکیت و نوع فعالیت قید شده است. ۲- اطلاعات مربوط به نوع تقاضای ثبت سفارش که شامل موارد افتتاح، اصلاحیه و جایگزینی است.

ششم: اخذ مجوز وزارت و ترابری

پس از مجوز وزارت بازرگانی باید مدارک لازم به همراه فرمهای مخصوص جهت مجوز وزرات راه و ترابری ارسال شود. بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی که مبتنی بر تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی ترابری کشوری می باشد در موارد زیر اخذ مجوز مذکور الزامی نمی باشد:

۱- واردات کالا به صورت FOB و حمل کالا با وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، زمینی و هوایی.

۲- واردات کالا در تناژهای الف) دریایی ۵۰۰ تن و کمتر.ب)جاده ای ۱۰۰ تن و کمتر.ج) هوایی ۵۰۰ کیلوگرم و کمتر

۳- کالاهایی که مبدا اولیه آنها مبادی کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و توسط لنجهای ایرانی به مقصد بنادر ایران حمل می گردد.

هفتم: بیمه نمودن کالا توسط خریدار

بیمه نمودن کالا توسط خریدار با تنظیم فرم تقاضای بیمه نامه از شرکتهای بیمه انجام می پذیرد. در فرم تقاضای بیمه نامه اطلاعات زیر باید توسط خریدار تکمیل و تسلیم شرکت بیمه گردد:

۱- نام و آدرس بیمه گذار

۲- نام بانک گشایش کننده اعتبار

۳- نام شرکت بیمه گر

۴- تعداد یا مقدار و نوع کالا

۵- نوع بسته بندی

۶- ارزش کالا

۷- مبداء حمل

۸- مقصد نهایی کالا

۹- وسیله حمل و مرز ورودی کالا به کشور

۱۰- نوع بیمه باربری کلوزهای A،B و یا C

۱۱- سایر شرایط مورد درخواست

هشتم : مراحل تخصیص ارز در بانک

مراحل تخصیص ارز در بانک مرکزی کشور انجام می پذیرد و خریدار پس از ثبت سفارش کالا به ضمیمه پرفرمای فروشنده و با ذکر محل تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می نماید. بانک مرکزی پس از بررسی مدارک و در صورت موجود بودن محل ارز اقدام به صدور فیش ارزی جهت بانک گشایش کننده اعتبار می نماید.

نهم: تقاضای گشایش اعتبار

با تنظیم و امضای تقاضای گشایش اعتبار و ضمیمه نمودن پرفرم و ثبت سفارش و بیمه نامه و تامین وجه ریالی توسط خریدار، بانک گشایش کننده پس از بررسی مدارک اقدام به گشایش اعتبار خواهد نمود. نکته قابل ذکر آنکه خریدار اکتفا به اطلاعات تقاضای گشایش اعتبار ننماید، بلکه هر امری را که ضروری می داند در ضمائمی به بانک تسلیم نماید.

دهم:گشایش اعتبار و ابلاغ آن از طریق کارگزار به فروشنده

باید توجه داشت که گشایش اعتبار یک عملیات بانکی است و موسسات غیر بانکی نمی توانند اقدام به گشایش اعتبار نمایند و اصولا اعتبار یک تعهد بانکی در برابر فروشنده است. نظر به اینکه خریدار و فروشنده در دو کشور متفاوت قرار دارند، معمولا گشایش اعتبار از طریق بانک عامل و ابلاغ آن به ذینفع از طریق یک بانک دیگر که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد صورت می پذیرد، که این دو بانک به عنوان دو شخصیت حقوقی تلقی می گردند.

یازدهم:دریافت اعتبار توسط فروشنده

به محض ابلاغ اعتبار توسط بانک کارگزار به فروشنده، وی می بایست کلیه شرایط و مقررات اعتبار را به دقت مطالعه و در مورد اسناد مورد درخواست خریدار آماده شود و در مهلت مقرر در اعتبار ترتیب حمل کالا را بدهد.

دوازدهم: صدور ضمانت نامه بانک از سوی فروشنده و فعال نمودن اعتبار از سوی خریدار

این ضمانت بدین منظور از فروشنده مطالبه می گردد تا در صورتی که در موعد مقرر کالا حمل نگردید و یا فروشنده به طور کلی از انجام تعهد سرباز زد خریدار بتواند مقداری از خسارتهای وارده و اتلاف سرمایه و وقت خود را جبران نماید.

سیزدهم: اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد

پس از فعال شدن اعتبار، فروشنده می بایست نسبت به حمل کالا پس از اخذ مجوز صادرات در کشور خود مطابق شرایط قرارداد یا پیش فاکتور و اعتبار اقدام نماید. رایجترین اسنادی که در تجارت بین الملل جاری است و معمولا در اعتبارات اسنادی به آنها اشاره می شود عبارتند از: ۱- بارنامه۲- سیاهه تجاری فروشنده و سیاهه حمل ۳- گواهی مبداء ساخت۴- لیست بسته بندی ۵- گواهی بازرسی بین الملل

چهاردهم:تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار

فروشنده در روش اعتبارات اسنادی موظف است در مهلت معین شده در اعتبار کالا را حمل به مدت حداکثر ۲۱ روز بعد از آن اسناد را تسلیم بانک کارگزار نماید. در صورتی که اسناد مطابق شرایط اعتبار باشد در اعتبارات اسنادی مدت دار شروع مدت سررسید را همان تاریخ پذیرش اسناد قرارداده و در موعد معین نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام و اسناد را به بانک گشایش کننده ارسال خواهند نمود.

پانزدهم:ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار و تسلیم اسناد به خریدار

پس از معامله اسناد توسط کارگزار جهت بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می گردد. در این مرحله اسناد بنام بانک گشایش کننده اعتبار است. بانک مذکور خریدار را از وصول اسناد و وضعیت آن مطلع می نماید. خریدار با تسویه حساب کامل و یا سپردن وثایق معتبر درخواست ظهر ویسی اسناد را از بانک مربوطه خواهد نمود. با تقاضای خریدار مبنی بر ظهر نویسی اسناد بانک پس از تسویه مطالبات خود به ظهرنویسی اسناد بنام خریدار اقدام خواهد نمود. ظهرنویسی اسناد به کررات امکان پذیر است و از خصوصیات اسناد تجاری این است که با ظهرنویسی می توان آن را به اشخاص دیگر منتقل نمود.

شانزدهم: ترخیص کالا از گمرک مقصد توسط خریدار

ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات زیر است:

۱- اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز

۲- تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبداء، و لیست بسته بندی

۳- تسلیم بارنامه به متصدی حمل و نقل و تسویه کامل با وی و دریافت ترخیصه

۴- مراجعه به گمرک و سیر تشریفات امور گمرکی.

ترخیص کالا با تسلیم اظهار نامه کالای وارداتی انجام می پذیردکه خریدار این فرم را از گمرک تهیه و تنظیم نموده و گمرک پس از مطالعه اظهارنامه و اسناد و ارزیابی و بازدید فنی کالا با صدور پروانه سبز گمرکی مجوز بارگیری کالا و خروج آن را از گمرک صادر می نماید.

هفدهم: تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی

سندی که نشان دهنده ورود کالا به کشور خریدار و ترخیص کالا می باشد، پروانه سبز گمرکی است. بانک گشایش کننده اعتبار پس از بررسی پروانه سبز گمرکی، در صورتی که اشکال و ایرادی را ملاحظه ننماید مراتب را به بانک مرکزی منعکس و مهر مخصوص مستهلک شده را در ظهر پروانه مندرج و اصل پروانه سبز گمرکی را به خریدار عودت می دهد.

هجدهم: تعیین تکلیف در مورد وثائق و ضمانت نامه فروشنده

چنانچه فروشنده تعهد نصب و راه اندازی و یا خدمات خاص را داشته، پس از ترخیص کالا و مشخص شدن انجام تعهد توسط خریدار می بایست نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه وی اقدام نمایید. گاه ممکن است بدلیل عدم توافق خریدار و فروشنده ضمانت نامه بانکی با دستور خریدار از اختیار حذف شود ودرصدی از مبلغ اعتبار پس از ترخیص کالا از گمرک مقصد و باقیمانده پس از اتمام تعهدات فروشنده پرداخت گردد.

 

 

نظرات بسته است

logo-samandehi
تازه های سایت